Referat

Informationsmøde på Hotel Juelsminde Strand, for Juelsminde Naturlegeparks Frivillige Den 29. Juni 2020, kl.: 17:15

Der var mødt 16 deltagere til informationsmødet, og som tiden skred frem, stod det ret klart, at langt de fleste af deltagerne allerede havde meldt sig som frivillige på foreningens general-forsamling i februar. Flere havde meldt ’lovligt forfald’. En enkelt meldte sig under mødet. Tak!

Formand, Glenn Jacobsen, bød velkommen, og gav en kort opsummering af de seneste hændelser i Naturlegeparken, herunder specielt om den officielle åbning med bl.a. borgmester Kasper Glyngø, den 12. Juni 2020. Desværre måtte vi afstå fra den egentlige åbningsfest, som bestyrelsen havde imødeset, men da Corona pandemien gør enhver større forsamling umulig, så er festen for sponsorer og alle andre interessenter udskudt til en endnu ukendt fremtidig dato.

Glenn kunne fortælle, at hotellet forventer at åbne legeparkens iskiosk lørdag den 4. Juni, hvis vejr og publikum tillader det. Padel banerne er under opbygning, et booking system er bestilt – og klart, og der bliver adgang i løbet af uge 28 hvis vejr og vind tillader det.

Der blev dernæst gennemgået en liste med ting, som skal vedligeholdes, dog ikke af de frivillige, men vor leverandør, MaxPlay. De frivillige skal gerne være bestyrelsens øjne og ører, således at ting, som er gået itu, eller trænger til vedligeholdelse, bringes til leverandørens kendskab.

Dette skal ske via bestyrelsens frivillig- tovholder, som er:

Finn var forhindret i at deltage i informationsmødet, men forventer at være til rådighed for henvendelser fra mandag den 5. Juli. Der blev besluttet at fremstille små skilte til markering af fejl, således at ting vi allerede ved besked om, bliver synlige for alle. Alle frivillige kan henvende sig med spørgsmål efter behov til Finn. Der blev kort drøftet vedligehold af parken i forbindelse med ukrudts bekæmpelse, og der blev givet udtryk for, at det bør ske ved medvirken af ekspert helst udenfor sæsonen og sikkert for børnene. Finn vil varetage koordinationen af dette.

Den mest presserende, og tidskrævende opgave, som bestyrelsen meget gerne vil rekruttere frivillige til, er græsklipningen i legeparken. Der er store arealer, der skal klippes, i høj-sæsonen sikkert mere end én gang om ugen, og vi har undersøgt muligheden for at klare denne opgave med robot plæneklippere.

Det er muligt, dog ikke uden at nogle få områder skal klares med en hånd-skubber, men det bliver meget dyrt. Indhentede tilbud tilsiger, at det vil betyde en anlægs-omkostning på mindst 65,000 kroner. Et beløb bestyrelsen meget gerne vil reservere til andre ting, som kan komme børnene og parken bedre til gode, og derfor opfordrer vi de frivillige til at gå ind i en turnus-ordning derom. Der blev spurgt ud i rummet: ’Er der nogen der har en aflagt plæneklipper de vil donere?’ – dog uden at det affødte nogen stor reaktion. Efter mødet drøftedes dette i bestyrelsen, og man blev enige om, at det græsklippearbejde, som er nødvendigt, er på omkring 4000m2, og dermed noget uoverskueligt og tidsrøvende selv med en selvkørende græs-skubber. Bestyrelsen besluttede derfor at arbejde for en løsning, som består af anskaffelse af en selvkørende have-traktor, der efterfølgende viser sig at kunne realiseres for ca. 32,000 kroner inklusive firhjulstræk, der forventes at være nødvendig for at kunne klare det store areal, og den nederste del af de skrånende bakker.

Når den fulde driftsøkonomi er helt afklaret påtænker bestyrelsen at anskaffe have-traktoren, der, sammen med andre vedligeholdelses redskaber, såsom koste, skovle og affalds gribere, vil få opmagasinering i Hotel Juelsminde Strands garage, hvortil de frivillige får adgang.

Ved håndsoprækning blev det godtgjort, at næsten alle er på Facebook, og det blev besluttet at oprette en lukket brugergruppe til de frivilliges kommunikation med hinanden, Finn og bestyrelsen. Facebook gruppen er efterfølgende blevet oprettet med navnet: ’Frivillig Juelsminde Naturlegepark’. Vi opfordrer alle frivillige til at gå ind og tilmelde sig til gruppen.

Det blev foreslået at de frivillige bør kunne identificeres når de bevæger sig i parken som ’frivillig’, og således have en autoritet, som kan respekteres, hvis det viser sig nødvendigt at vejlede eller irettesætte gæster, der ikke helt har forstået reglerne eller opfører sig uhensigtsmæssigt. En overtræksvest blev foreslået, og bestyrelsen har efterfølgende fået tilsagn fra kommunen på 50 styk veste, som vi får påtrykt teksten ’FRIVILLIG – Juelsminde Naturlegepark’, eller lignende.

Emnet, parkering, kom også op til diskussion, hvor der blev ytret tvivl om, at de faste parkerings- pladser er kapacitet nok. Det er bestyrelsens holdning, at parkering som udgangspunkt er de besøgendes eget ansvar, idet vi ønsker at lade så meget areal og midler tilflyde børnene og legeparken, frem for at afsætte et stort dødt parkerings areal. Der arbejdes dog med flere forslag til parkeringspladser, som der vil kunne henvises til med skiltning på Naturlegeparkens egen parkeringsplads, i håb om at få de mobile brugere fordelt bedre i byen, og gerne med det til følge, at de ikke blot besøger Naturlegeparken, men også byens handelsstrøg og havnen. Vi er mødt til at henstille til de besøgende, at de IKKE benytter vore naboers parkerings faciliteter. NETTO, Shell, Advokat Max Jepsen, Juelsminde Kirke, Strandhusene og de direkte naboers PRIVATE parkeringspladser kan vi ikke råde over. Bestyrelsen vil arbejde for at forbedre skiltningen derom.

Der blev spurgt ind til ’hvad accepterer man?’, delvist med frygt for unge menneskers brug af legeparken til øl-drikning, fest, musik, og dermed følgende rod, svineri, ballade og utryghed. Det er bestyrelsens holdning at Naturlegeparken er for alle. Også for de unge, som gerne vil være sammen, ikke mindst i lyset af Corona pandemien, som har gjort mange ting svært og anderledes. Så vi satser mere på inklusion frem for eksklusion. Vi håber, at f.eks. Padel banerne kan være med til også at få de unge mennesker til at føle medejerskab og medansvar for legeparkens brug og stand så vi fortsat kan sikre et trygt og sikkert sted for børn, unge og voksne i alle aldre. Dette er helt klart et vigtigt opmærksomhed-punkt, hvor bestyrelsen vil lytte meget til det input vi får fra de frivillige når de bevæger sig rundt i legeparken, så vi kan reagere, om nødvendigt.

I forbindelse med affaldsafviklingen i legeparken blev der oplyst, at de fire affaldsspande, som der p.t. er opsat, er opsat af kommunen, og der kommer flere. Naturlegeparken bliver formodentlig til ’forsøgskanin’ for kommunens fremtidige affalds sortering. Så når den politisk ligger helt fast, ændres det opstillede affaldsanlæg tilsvarende. Affaldsspandene tømmes i øvrigt af kommunen, og kun opsynet med og udførelse af poseskift skal de frivillige tage del i.

Hvad med rygning? Godt spørgsmål! Bestyrelsen blev med kort varsel hurtigt enige om, at ikke mindst af hensyn til børnene skal Juelsminde Naturlegepark naturligvis fremover være røgfrit område. Rygning må kun foregå udenfor matriklen. Skiltning derom er allerede igangsat.

Niels Stampe, Steffen Eltang, Anne Marie Jørgensen og Henning Rosenvang meldte sig til dag/aften opsyns-gåture i parken i ferietiden, sådan at der kan sikres en pæn og affaldsfri legepark i høj-sæsonen, også før det formelle frivillige-arbejde er sat i faste og aftalte rammer i et sam-arbejde med Finn.

Tak for opmødet, og for en god aften.